پاریزسیتی


دلایل مطالعه تاریخ سیاسی وتمدنی اسلام

دلایل مطالعه تاریخ سیاسی و تمدن اسلام

دلایل مطالعه تاریخ سیاسی و تمدن اسلام

 

 

دلائل مطالعه و تحقیق در تاریخ سیاسی و تمدنی اسلام:

1 - تاریخ و تمدن اسلام وسیله پیوند تاریخ باستان و تمدن های کهن بشربا تاریخ جدیداست که میراث بین النهرین ,مصر,ایران,یونان و روم را گرفته و در قالب تمدن خویش ریخته و تمدن جدید غربی در یک سلسه حوادث تاریخی از جمله جنگ- های صلیبی آن را از اسلام گرفته است. بدین صورت اسلام دهنده ی تجربیات معنوی و مادی انسان قدیم به انسان امروز است . شناخت دقیق این روند با مطالعه تاریخ اسلام بدست می آید و کیفیت این انتقال را که بسیار مهم است نیز است بر ما روشن می سازد.

 

2 - برای بررسی نظریه معروف وحدت تاریخ بشری بایستی تاریخ و تمدن اسلامی را بررسی کرد چرا که بدون بررسی تمدن اسلامی در سلسله تمدن ها یک حلقه مفقود های به وجود می آید و این نقص را ما از بسیاری از کتب تاریخ عمومی که برخی از مورخین غربی می نویسند و در آن آنچنان باید به اسلام و تاریخ اسلام نمی پردازند احساس می کنیم.

 

3 - نقد و بررسی همه ی نظریه های عمومی که در تاریخ ابراز شده ,صحت و سقم مکاتب گوناگونی که به عنوان فلسفه تاریخ یا غلم یا فن تاریخ وجود دارد محتاج به شناخت دقیق و کامل تاریخ و تمدن و مذهب اسلام است.

 

4 -جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی تاریخی , غنی ترین و وسیع ترین جامعه های گذشته را در اسلام خواهد یافت زیرا جامعه اسلامی در طول بیش از هزار سال کانون برخورد عناصر قومی و ملی مختلف بوده و در آن تجربیات و تمدن- های گوناگون در یک زمینه ی بسیار وسیعی به هم آمیخته و شاهد نهضت ها ,اندیشه ها,تمرکزها,تجزیه هاوارتفاع ها وانحطاط های بسیار بوده است.در اینجا جامعه-شناسی همواره بزرگترین نیاز را به تاریخ دارد و مجهزترین و عظیم ترین آزمایشگاه علمی خویش را پیدا می کند و پوششی که اکنون برای یافتن قواعد و قوانین کلی علوم اجتماعی و شناختن روابط و زوایای مبهم و عقده های در هم جامعه به عمل می آورد از چنین جامعه بزرگ و پیچیده و مرکبی ( منظورجامعه اسلامی ) می تواند کمک بگیرد. بخصوص که تاریخ و تمدن اسلامی از همه ی تمدن های دیگر تاریخی روشن تر و تر دارد و مطالعه آن آسانتر و قابل اعتماد تر است.

 

5 - رابطه میان دین و تمدن که یکی از مسائل بسیار جدی علوم انسانی بخصوص تاریخ علوم اجتماعی و انسان شنای است . در تاریخ اسلام به روشنی نمودار است .

قضاوتی که قرون جدیداروپا در باره ی مذهب ارائه داشته ابه صورت یک قانون عمومی در میان روشنفکران و تحصیل کرده ها تلقی شده است.تجربه ای که تاریخ قرون جدید رنسانس اروپای جدید در این زمینه بدست آورده این تجربه عبارت است از اینکه مسیحیت و تسلط روح مذهبی و کلیسا بر جامعه اروپائی در قرون وسطی, تمدن غربی را دچار وفقه کرده بود و از آن روز که مسیحیت از درون جامعه به کلیسا رانده شدتمدن و علوم به سرعت پیش رفت و تمدن جدید ارتفاع خود را مرهون تلاش روشنفکرانی می داند که سد مسیحیت را از پیش پای تمدن غربی بر داشت و این تجربه تا حدودی برخی ازواقعیات نیز آن را تائید کرده غالبا به این صورت در دنیای افکار مطرح شده که دین با تمدن و علوم مغایر است و این دو را به بند می کشد و پیشرفت آن را سد می کند این فکر در سراسر جهان به عنوان یک آزمایش تاریخی تلقی گردیده و در باز کشورها بخصوص کشورهای اسلامی منشا جنبش های فکری و اجتماعی و سیاسی بزرگی شده است اما این حکم کلی که مذهب سد راه علوم و تمدن است از بررسی یک جزئی (مسیحیت )استنباط شده و حکمی است که از یک نمونه استخراج شده و از آن تعمیم به طور کلی شده است در صورتی که از لحاظ منطقی سست ترین و ناهنجارترین شکل استدلال است. با مطالعه تاریخ اسلام و نیز تعالیم اسلامی

چیزی بر خلاف روندی که در مسیحیت شکل گرفت می بینیم یعنی اینکه دین اسلام در بسیاری مواردعامل پیشرفت تمدن وعلوم و... بوده است و در زمانی که از آن روح تعالیم اسلامی دور می افتد به انحطاط کشیده می شود . تاریخ و تمدن اسلامی مذهب به روشنی شخصیت و حیثیت خود را ساختمان جامعه و پیشرفت و انحطاط آن را نشان می دهدو اسلام در آن زاز آن جهت نیز بسیار جالب است که خود بنیان گذار یک تمدن است اینکه تمدنی به آن بگرود چنانکه تمدنی رومی به مسیحیت گروید و مسیحیت از خوددارای تمدنی نیست . همچنین چون اسلام و تمدن اسلام نزدیکترین مذهب و تمدن های بزرگ تاریخی به عصر ماست این بررسی بهتر انجام می شود.

 

6- ما به اعتبار مسلمان بودن و ایرانی بودن سهم بزرگی در شکل گیری و تکوین مدنیت اسلامی و حوادث بزرگ تاریخی در طول چهارده قرن اسلام داریم . شناخت و مطالعه در مورد تاریخ و تمدن اسلامی در عین حال شناخت تاریخ و تمدن ایران بعد از اسلام نیز می باشد. غالبا آنها که بر اساس عاطفه میهن دوستی و ایران پرستی می خواهندعظمت و اصالت ایرانی را در تاریخ نشان دهند ,تنها به خاطره افتخارات آثار تمدن های باستانی و قدیمی ایران آن هم با روح اغراق و افراط اکتفا می کنند و در این راه می کوشند تا تاریخ و تمدن اسلامی را کوچک جلوه دهندو آن را تا آنجا که می توانند نادیده بگیرند و این کار ناشیانه ای است که از تعصب بر می خیزدزیرا هیچگاه در طول تاریخ,قوم ایران بهتر و باشکوه تر از قرون درخشان تمدن اسلامی مجالی برای بروز استعداد و لیاقت خویش بدست نیاورده است صورتی که تا قبل از اسلام چنین فرصت و مجالی برای درخشش استعداد ایرانی در تمدن و علوم آنچنان که در بعد از اسلام بود ,فراهم نشده است.

 

7- با مطالعه تمدن اسلامی ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شرقی وغیراروپائی به شخصیت و لیاقت در پدید آوردن و اداره کردن تمدن پی می بریم و افسانه ای که غربی ها بطور نظری و بیشتر عملی رواج داده اند که اصولا شرقی و فکر شرقی با صنعت و رهبری سازمان های پیچیده اداری امروز هماهنگ نیست و بایستی رابط تمدن و صنعتی ,غربی باشد اما با مطالعه تاریخ و تمدن بزرگ اسلامی به لیاقت والای مسلمانان و ایرانیا ن در ایجاد تمدن و رهبری سازمان های اداری و اجتماعی و... پی می بریم. یا اینکه به گفته غربی ها روح شرقی آمیخته با شعر و ادب و عرفان است و شاید برای اثبات همین نظریه بوده که تنها به فکر احیا و زنده کردن آثار ادبی و عرفانی ما بوده و به آنها توجه می کنند و بازار آن را از درون و بیرون گرم می کنند و از گنجینه های فراوان علمی و فنی و سیاسی تاریخ و تمدن اسلامی کمتر سخن به زبان می آورند , در راستای همین نظریه می باشد.سرنوشت خیام نمونه کامل در سرنوشت تمدن و تاریخ اسلامی وی با وجود شاعر بودن ,ریاضی دان, عالم متبحری در علوم دیگر از جمله علوم تجربی بود.

 

8- بالاخره اگر تاریخ و تمدن های پیشین و شرگذشت جامعه و مذهب ها و اندیشه ها و آزمایش های گوناگون انسان در گذشته سودهائی در بر داشته باشد و به کار انسان امروز و آینده بیاید, شرگذشت اسلام که در آن مسلمین در طول چهارده قرن دست اندر کار ساختمان بزرگ تمدنی بودند و همچنین هستند و دفاتر مادی و معنوی خویش را بر روی هم انباشته اندو آزمایشگاه های بسیارگرانبهائی که بدست آورده اندم یتواند برای ما بسیار آموزنده و سود بخش باشد.

 

9 - مسلمین در عین حال که در قرن حاضر دچار مشکلات و انحطاط شده اند اما اسلام هنوز آن جنبش را در خود دارد, بخصوص در قرنی که ما در آن بسر می بریم خود را به عنوان یک عامل زنده و موثردر صحنه ی بین المللی نشان دهدو بخصوص با ما مستقیما ارتباط می یابد این رو مطالعه و بررسی اسلام و تاریخ آن در شناخت مسائلی که اکنون درشرق وجود دارد لازم است .

 

10 - ایران از آغاز دوم قرن هفتم میلادی ( آخرین روزهای حکومت ساسانی )امروز با اسلام در آمیخته شده است و مسیر آن با مسیر تاریخ اسلام تا حدود بسیاری یکی است. ما بی آنکه اسلام و تاریخ اسلام را به درستی بشناسیم از فهم عمیق شناخت واقعی تاریخ ایران بعد از اسلام عاجز و ناتوان خواهیم ماند این عیب و نقص را ما در تحقیقات کسانی که به نگارش یا همه تاریخ ایران بعد از اسلام پرداخته اند ولی از اسلام و تاریخ اسلام شناخت کافی نداشته اند به خوبی احساس می کنیم.

 

11- جامعه کنونی ما یک جامعه مذهبی است و اسلام در آن به عنوان روح زنده ومحرک آن وجود دارد بنا بر شناخت آن جامعه مستلزم شناخت این روح و سرگذشت دیرین آن یعنی تاریخ و تمدن اسلامی است.

 

12-مساله انقلاب اسلامی ایران و پیوندی که با تاریخ اسلام و تعالیم اسلامی دارد آنچنان که در مرحله وقوع انقلاب, استقرار و تثبیت نهادهای آن از تاریخ و تعالیم اسلامی بهره ی فراوانی گرفته است . رهبری روحانیت که یکی از میراث داران تعالیم اسلامی و حوزه های اسلامی است در ایجاد انقلاب موثر بود  لذا برای شناخت بهتر انقلاب ناگزیراز شناخت تاریخ و تمدن اسلامی هستیم . همچنین ولایت فقیه بر مبنای اندیشه ی سیاسی شیعه , رهبری انقلاب را به عهده گرفته که شناخت بهتر آن با مطالعه تاریخ اسلام و زندگی معصومین بهتر روشن می شود بنابراین برای مطالعه و تحقیق در حوادث فعلی و انقلاب کنونی کشورمان نیز بایستی به مطالعه و تحقیق تاریخ اسلام پرداخت.


ابراهیم خراسانی پاریزی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

ابراهیم خراسانی پاریزی


نویسندگان
ابراهیم خراسانی پاریزی


آرشیو من
آذر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸۳
مهر ۸۳
تیر ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢


لینک دوستان
شهر پاریز
زن در تاريخ
همه چيزدرباره رياضي
دانشكده اللهيات وفلسفه
حوزه
اطلس تاريخ ايران
بانك اطلاعات نشريات كشور
سیرجان نیوز
لیست سایت های علمی ایران
پاریزامروز
کتابخانه مجازی قفسه
مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی
باشگاه اندیشه
کرمان هو
سازمان اسنادوکتابخانه ملی
پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام وایران
خبرگزازی میراث فرهنگی
تقویم تاریخ ایران
سایت امام علی
مرکزاطلاعات وآمارزنان
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
فالنامه اعداد
پيامبر اعظم
ايرج جلالی
پژوهش
نهضت تولید علم و آزاد اندیشی
سايتی تفريحی
وندا کلیک
سايت خبری عصرايران
آپلودعکس
ناصروفاييان
اپلودعکس
دهکده
کتابخانه دیجیتالی
وب سايت اقای مهندس سعادت ايران نژاد
نشريه الکترونيک کويران
پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی
معاونت اموزشی دانشگاه ازاداسلامی
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0