پاریزسیتی


ارزش واهميت تواريخ محلی

ازانجا که دربسياری ازوبلاکها مطالبی درباره اداب ورسوم محلی وتواريخ محلی اورده ميشود درصددبرامدم مطالبی درباره اهميت تواريخ محلی درزير بياورم:      

   ارزش واهميت تاريخ های محلی:

برای تعيين ارزش واعتبار تاريخ های محلی درميان ديگرمنابع وماخذتاريخی از جنبه های مختلف می توان به سنجش وارزيابی پرداخت.به نظرميرسدکه پيش ازهرچيز تاريخ های محلی ازان جهت حائز اهميت اندکه اگاهيهای موجود در انها اغلب منحصرومعطوف به يک منطقه ومحل جغرافيايی جاص هستند.به همين جهت در مقايسه باتاريخ های عمومی به طور عمده حاوی اطلاعات دقيق وگاه تفصيلی ازشهرودياری خاص هستند.درست به همين جهت است که هر يک از تاريخ های محلی راميتوان درحکم پايه وستونی فرض کردکه  تنها باوجودانهاميتوان خيمه تاريخ عمومی يک کشور رابرفرازان برافراشت به تعبير ديگر  ميتوان تاريخ عمومی يک کشوررادرحکم جدولی دانست که خانه های ان راتاريخ های محلی ميسازند .

ميتوان ارزش واعتبار تاريخ های محلی راازاين منظرهانيزبراوردنمود:

۱-حاوی جزئيات اند.دراين باب ذکرنظريکی ازشرق شناسان سرشناس مفيداست.استادايرج افشارمينويسد:وقتی که باايلرسی صحبت از تواريخ محلی واعتبارانهابودتعبيرخوبی درباره خصوصيت واهميت انهاکردوی نکته وار گفت که فايده عظيم اين نوع کتب ازاين حيث است که بوی جزئيات دارند.

۲-پرازمواد کم ياب ونادرند.يکی از مورخين دراين مورد می نويسد:اين گونه تاريخ ها(تاريخ های محلی)که ازوقايع جداگانه يک سرزمين يا ازحوادث خاص يک خاندان سخن ميرانندازاين حيث اهميت دارند که انچه انهامی نگارنددرکتابهای ديگرپيداشدنی نيست.

۳-دارای اطلاعات فراوان درباره زندگی نامه بزرگان هستندونويسندگان تواريخ محلی بهترازديگران براحوال شهروديارخوداگاهند.

۴-حاوی اطلاعات ذيقيمت درباره سلسله های محلی اند.در اين باب سخن زنده ياد مرحوم عبدالحسين زرين کوب چنين است:دربين ماخذعمده تحقيق درتاريخ ايران؛مخصوصادردوره قبل از صفويه؛ازتاريخ های محلی نبايدغافل بودزيرادرباب سلسله های مستقل محلی که قسمت عمده تاريخ ايران قبل از صفويه حاوی ان است مهمترين مرجع درواقع همين تاريخ های محلی خواهد بود...

۵-پرازاطلاعات سودمنددرباب احوال اجتماعی می باشنددراين مورد خانم لمبتون نويسنده کتاب ارزشمند مالک وزارع مينويسد:هرچندمورخان عمومابر عکس رغبتی که به تاليف تاريخ سياسی داشته اند به نوشتن تاريخ اجتماعی توجهی نکرده اندبا اين همه در ميان تاريخ های محلی کتبی ديده می شود که از اين قاعده مستثنی وحائز اهميت است.(بر گرفته از کتاب ماه تاريخ وجغرافيا شماره ۴۵و۴۶)

 


ابراهیم خراسانی پاریزی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

ابراهیم خراسانی پاریزی


نویسندگان
ابراهیم خراسانی پاریزی


آرشیو من
آذر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸۳
مهر ۸۳
تیر ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢


لینک دوستان
شهر پاریز
زن در تاريخ
همه چيزدرباره رياضي
دانشكده اللهيات وفلسفه
حوزه
اطلس تاريخ ايران
بانك اطلاعات نشريات كشور
سیرجان نیوز
لیست سایت های علمی ایران
پاریزامروز
کتابخانه مجازی قفسه
مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی
باشگاه اندیشه
کرمان هو
سازمان اسنادوکتابخانه ملی
پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام وایران
خبرگزازی میراث فرهنگی
تقویم تاریخ ایران
سایت امام علی
مرکزاطلاعات وآمارزنان
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
فالنامه اعداد
پيامبر اعظم
ايرج جلالی
پژوهش
نهضت تولید علم و آزاد اندیشی
سايتی تفريحی
وندا کلیک
سايت خبری عصرايران
آپلودعکس
ناصروفاييان
اپلودعکس
دهکده
کتابخانه دیجیتالی
وب سايت اقای مهندس سعادت ايران نژاد
نشريه الکترونيک کويران
پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی
معاونت اموزشی دانشگاه ازاداسلامی
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0